Rekrutacja

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Koniczynka” w Suwałkach jest przedszkolem finansowanym z subwencji oświatowej przekazywanej przez Miasto Suwałki. Wszystkie prowadzone zajęcia są nieodpłatne. Rodzice ponoszą jedynie koszt całodziennego wyżywienia.

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Rekrutacja do naszego Przedszkola trwa przez cały rok. Przyjmuje my dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Z uwagi na małą liczebność grup przedszkolnych przyjmujemy dzieci w miarę posiadanych wolnych miejsc.

Wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się zawsze na wniosek rodziców lub prawnych opiekunów. Placówka edukacyjna nie może wystąpić z wnioskiem o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Aby uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, należy udać się do publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej i złożyć odpowiedni wniosek. Do wniosku o wydanie orzeczenia należy obowiązkowo dostarczyć zaświadczenie od lekarza, stwierdzające chorobę/ niepełnosprawność/ zaburzenie, które może być przyczyną uznania, że dziecko ma specjalne potrzeby edukacyjne.

Podstawa prawna

• Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r.

• par. 5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekającedziałające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U.2017 poz. 1743).

Menu