Kadra

Hanna Dąbrowska

 Dyrektor Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Koniczynka” w Suwałkach

Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą, pracy
z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, rewalidacji indywidualnej.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Ruch Rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborne I i II stopień
– Cykl szkoleń w zakresie terapii i edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pomocy rodzinie osób z autyzmem
i wspierania otoczenia społecznego osób z autyzmem (Fundacja SYNAPSIS)
– Konferencja „TRUDNE ZACHOWANIA – POZYTYWNE PODEJŚCIE” – specyficzne, nieawersyjne i proaktywne metody postępowania wobec trudnych zachowań
– Cykl szkoleń w zakresie AAC
– Cykl szkoleń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
– Autyzm bez lęku – Strategie redukowania stresu i lęku w życiu osób z ASD
– Autyzm od wewnątrz. Budowanie potencjału i samodzielności osób z ASD
LIDER ZMIAN w obszarze kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

Barbara Ostaszewska

 Wicedyrektor Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego „Koniczynka” w Suwałkach

Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki. Terapeuta integracji sensorycznej (Studia podyplomowe: Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi). Jest także absolwentką studiów podyplomowych – Wczesne wspomagania rozwoju dziecka, oraz Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Ukończyła również kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.

Wybrane szkolenia i kursy:
– ADOS-2 – protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (międzynarodowy certyfikat diagnosty)
– ADI-R. Zrewidowany wywiad do diagnozy klinicznej (certyfikat diagnosty)
– Autyzm – małe dziecko, duża sprawa. Diagnoza, terapia, pomoc rodzinie – kompleksowe szkolenie organizowane przez Fundację Synapsis
– Szkolenie PECS – podstawowe i zaawansowane
– Karty oceny rozwoju psychoruchowego – KORP
– Cykl szkoleń dotyczących zaburzeń pokarmowych dzieci
– Konferencja „TRUDNE ZACHOWANIA – POZYTYWNE PODEJŚCIE” – specyficzne, nieawersyjne i proaktywne metody postępowania wobec trudnych zachowań
– Cykl szkoleń w zakresie AAC
– Cykl szkoleń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
– Metoda Kids’ Skills – Dam Radę! Jestem Z Ciebie Dumny! (Integri TSR)
Konsultant ds. dietetyki

 

Edyta Czepanis

 Nauczyciel

Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej z edukacją przedszkolną. Jest absolwentką studiów podyplomowych – Oligofrenopedagogika, Wczesna Interwencja – pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju,  w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i opieki nad małym dzieckiem oraz Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI
– Cykl szkoleń z zakresu AAC
– Autyzm bez lęku – Strategie redukowania stresu i lęku w życiu osób z ASD
– Strefa dobrych emocji – Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka?
– Makaton – Program Rozwoju Komunikacji
– Autyzm od wewnątrz. Budowanie potencjału i samodzielności osób z ASD
– SensoPaka – metody i formy pracy z płytami SensoPaki i Platformą Rezonansową
– Wykorzystanie oprogramowania MÓWik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi

 


Angelika Anna Heromińska

 Nauczyciel

Logopeda

Ukończyła studia magisterskie z zakresu logopedii; studia licencjackie z zakresu  filologii polskiej. Jest absolwentką studiów podyplomowych – Oligofrenopedagogika, Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami tańca oraz Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Szkolenie w zakresie wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI
– Cykl szkoleń z zakresu AAC
– Logorytmika – ruch słuch słowo
– Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza – terapia – masaż
– Szkolenie do wykorzystywania testu Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS
– MAKATON – Program Rozwoju Komunikacji
– KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – test do diagnozy dzieci w wieku od 1. Miesiąca do ukończenia 9. Roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.

 

Nela Sawicka-Kuk

 Nauczyciel

Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
i autyzmem; studia licencjackie z zakresu pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki. Jest absolwentką studiów podyplomowych – Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI
– Cykl szkoleń z zakresu AAC
– Autyzm bez lęku – Strategie redukowania stresu i lęku w życiu osób z ASD
– Strefa dobrych emocji – Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka?
– Makaton – Program Rozwoju Komunikacji
– Wykorzystanie oprogramowania MÓWik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi

 

Kinga Izabela Madejek

 Nauczyciel

Ukończyła studia magisterskie z zakresu Komunikacji Społecznej. Jest absolwentką studiów podyplomowych – Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, Oligofrenopedagogika oraz Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem z wykorzystaniem programu RDI
– Kurs Terapii ręki I i II stopnia
– Komunikacja alternatywna i wspomagająca u osób z wieloraką niepełnosprawnością.
– Cykl szkoleń z zakresu AAC
– Autyzm bez lęku – Strategie redukowania stresu i lęku w życiu osób z ASD
– Strefa dobrych emocji – Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka?
– Makaton – Program Rozwoju Komunikacji

 

Magdalena Ostrowska

 Nauczyciel

Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Jest absolwentką studiów podyplomowych – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Autyzm, pokrewne zaburzenia rozwoju i oligofrenopedagogika – edukacja i terapia, a także Praktykiem Metody Tomatisa – programu stymulacji neurosensorycznej.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem z wykorzystaniem programu RDI
– Cykl szkoleń z zakresu AAC
– Autyzm bez lęku – Strategie redukowania stresu i lęku w życiu osób z ASD
– Strefa dobrych emocji – Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka?
– Makaton – Program Rozwoju Komunikacji
– Ruch Rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherbourne
– Autyzm od wewnątrz. Budowanie potencjału i samodzielności osób z ASD
– Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza-terapia-masaż

Justyna Wilczewska

 Nauczyciel

Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki oraz studia licencjackie z zakresu pedagogika rewalidacyjnej. Jest absolwentką studiów podyplomowych – Socjoterapia,  Logopedia, Edukacja i wspomagania osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Cykl szkoleń z zakresu AAC
– Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne
– Gesty obrazujące ruchy artykulatorów @GORA w ujęciu praktycznym

 

Gabriela Mackiewicz

Nauczyciel

Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej – edukacja i terapia osób z autystycznego spektrum zaburzeń; studia licencjackie – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Wybrane szkolenia i kursy:

-Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, diagnoza-terapia-masaż
– AAC: Alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami w komunikacji
– Strefa dobrych emocji – Jak pracować z osobami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością?
– Przylądek Dobrej Nadziei – „Dlaczego płaczę? Dlaczego krzyczę?”, „Zabawa Inspirująca Rozwój.”
– Autyzm -praca nad zachowaniami
– Edukacja multisensoryczna czyli wykorzystanie zmysłów w pracy z uczniami i wychowankami
– Arteterapia w pracy nauczyciela i pedagoga
– Dziecko z autyzmem w przedszkolu i szkole
– Terapia przez zabawę
– Diagnozowanie problemów i potrzeb edukacyjnych w przedszkolu i szkole
– Współpraca z rodzicami
– Jak kierować rozwojem emocjonalnym dzieci w wieku przedszkolnym?

Izabela Guzniczak

Nauczyciel

Marlena Ferenc

Nauczyciel

Martyna Sylwia Jarmocewicz-Widawska

Nauczyciel

Jest absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna o specjalności pedagogika resocjalizacyjna, pedagogika opiekuńczo-socjalna i profilaktyka  społeczna.
Wybrane szkolenia i kursy:
– Szkolenie na asystenta osoby z niepełnosprawnością
– Szkolenie „Uczniowie z trudnościami emocjonalnymi i interpersonalnymi”. Centrum Diagnozy i Terapii ADHD
– Szkolenie – Zindywidualizowane formy wsparcia dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach i placówkach ogólnodostępnych
-Szkolenie – Edukator Profilaktyki Uzależnień
– Szkolenie – Trener Umiejętności Społecznych
– Szkolenie – Trener Kontroli Złości

 

Marcel Dąbrowski

 Psycholog

Ukończył studia magisterskie z zakresu psychologii . Jest absolwentem studiów podyplomowych –  Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania, Oligofrenopedagogika, Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, Przygotowanie pedagogiczne.

Wybrane szkolenia i kursy:

– ADOS-2 – protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (międzynarodowy certyfikat diagnosty)
– ADI-R. Zrewidowany wywiad do diagnozy klinicznej (certyfikat diagnosty)
– Skala Inteligencji Stanford-Binet 5
– Stosowanie i interpretacja Zestawu Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu ASRS
– Karty oceny rozwoju psychoruchowego – KORP
– Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym IDS-P oraz dla Dzieci i Młodzieży IDS-2
– Metoda ruchu rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne stopień I i II
– Metoda Kids’ Skills – Dam Radę! Jestem Z Ciebie Dumny! (Integri TSR)

Paulina Ewelina Siemienkiewicz

Terapeuta Mowy

Ukończyła studia licencjackie z zakresu pedagogiki specjalnej: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, studia licencjackie z zakresu logopedii oraz studia podyplomowe – Edukacja i wspomagania osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Najnowsze osiągnięcia medyczne, technologiczne oraz terapeutyczne – pozwalające na realne wyrównanie szans dzieci
z ubytkiem słuchu w nauczaniu powszechnym
– Zaburzenia Centralnego Przetwarzania Słuchowego (CAPD)
– Moje sylabki – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
– Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów terapii ręki
– Cykl szkoleń z zakresu AAC
– Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne
– Gesty obrazujące ruchy artykulatorów @GORA w ujęciu praktycznym
– Ankyloglossia u noworodków i niemowląt
– Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? – diagnoza i trening bazowych umiejętności
komunikacyjnych
– Opóźniony rozwój mowy – kreatywne postępowanie logopedyczne
– WERBOGESTY – od gestu do słowa i będzie rozmowa
– Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów SMURF
– Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna FTM
– Elastyczny terapeutyczy Taping w logopedii podejście Ester de Ru

 

Anna Folejewska

Terapeuta integracji sensorycznej

Ukończyła studia magisterskie z zakresu pracy socjalnej z rewalidacją i resocjalizacją oraz pedagogiki. Jest absolwentką studiów podyplomowych – Terapia Integracji Sensorycznej oraz Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Bilateralna Integracja – Program Szkolny
– Wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard
– Wpływ zaburzeń SI na całościowy rozwój dziecka – dobór odpowiednich narzędzi terapeutycznych
– Praca z dzieckiem prezentującym trudności pokarmowe o podłożu sensoryczno – motorycznym
– MNRI Integracja Odruchów dynamicznych i posturalnych cz.I i cz.II
– Terapia Integracji Sensorycznej u osób ze spektrum Autyzmu- kurs praktyczny
– Małe dziecko do 6 r.ż. w gabinecie Terapeuty SI – Ogólnopolska Konferencjia Integracji Sensorycznej
– Terapia Taktylna w gabinecie Terapeuty SI – warsztat praktyczny


Katarzyna Siemiaszko-Jasińska

Neurologopeda 

Ukończyła studia magisterskie z zakresu logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Licencjat z zakresu filologii polskiej.  Jest absolwentką studiów podyplomowych – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Cykl szkoleń z zakresu wspomagających i alternatywnych sposobów porozumiewania się
– Cykl szkoleń dotyczący edukacji i terapii osób z autyzmem
-Logorytmika
– Moje sylabki – nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
– Terapia Ręki I i II stopnia
– Metoda werbo-tonalna w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
– Metoda Dobrego Startu

Anna Puniszko-Bernatowicz

Nauczyciel języka angielskiego

 

Administracja i Obsługa

 

Barbara Pietraszewska

Główna Księgowa

 

Marzena Wysocka

Sekretarz

 

 

Leszek Dąbrowski

 

Zuzanna Dąbrowska

 

Izabela Góral

 

Iwona Protasiewicz

Ewa Kuczkowska

Ewa Birk

Anna Kluczyńska

Anna Dzieniszewska

Izabela Burdyn

Współpracujemy ściśle z Centrum Terapii „Jesteśmy Razem” Niepubliczną Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Suwałkach.

Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne „Koniczynka” w Suwałkach
Ul. Brzostowskiego 4, 16-400 Suwałki
Sekretariat – tel. 502 469 009

Menu