Projekty

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” od 01.04.2021 r. realizuje trzyletni Projekt pod nazwą Centrum Terapii „Jesteśmy Razem”. Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest wyposażenie 64 dzieci i młodzieży z orzeczoną niepełnosprawnością w umiejętności i kompetencje zwiększające ich samodzielność we wszystkich obszarach funkcjonowania.

 

Uczestnicy działań projektowych są objęci zajęciami terapeutycznymi, w zależności od potrzeb każdego z nich. Prowadzona jest między innymi:

  • Terapia psychologiczno-pedagogiczna, której celem jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom o zaburzonym rozwoju, na miarę ich możliwości.

  • Terapia mowy dopasowana do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań dziecka. Terapia mowy to forma wsparcia szersza niż terapia logopedyczna. W trakcie tej terapii uczestnicy zdobywają możliwości wyrażenia swoich myśli, potrzeb, kształtują swoje kompetencje komunikacyjne: niewerbalne i werbalne, oraz kompetencje językowe. Terapia mowy jest przeznaczona dla wszystkich uczestników projektu, ponieważ u wszystkich dzieci z niepełnosprawnościami występują zaburzenia mowy. Takie zaburzenia w istotny sposób utrudniają rozwój samodzielnego funkcjonowania oraz stawiają przed dziećmi i młodzieżą bariery.

  • Terapia ruchowa jest realizowana w różnym zakresie w zależności od wieku i niepełnosprawności dzieci i młodzieży. W ramach terapii ruchowej prowadzone są zajęcia w zakresie: NDT BOBATH, Integracji Sensorycznej, terapii ręki itp.

  • Terapia uwagi słuchowej, której celem jest poprawa odbierania informacji słuchowych płynących z otoczenia oraz umiejętność prawidłowego ich przetwarzania. Uwaga słuchowa jest procesem poznawczym niezbędnym do rozwoju mowy, porozumiewania się oraz prawidłowego nabywania nowych wiadomości i umiejętności. W zajęciach stosujemy różne metody wspierania rozwoju słuchowego.

  • Terapia grupowa, której celem jest rozwinięcie kompetencji społecznych. Podczas terapii grupowej realizujemy Trening Umiejętności Społecznych, zajęcia prowadzone Metodą Weroniki Sherborne, zajęcia prowadzone z wykorzystaniem elementów metody Arteterapii, zajęcia z wykorzystaniem elementów sensoplastyki oraz terapii ręki.

Cyklicznie odbywają się również spotkania grupy wsparcia, którą prowadzi doświadczony psycholog. Celem jest zapewnienie wsparcia emocjonalnego i merytorycznego rodzicom dzieci z niepełnosprawnością oraz umożliwienie rodzicom nawiązania między sobą współpracy i wymiany doświadczeń związanych z wychowywaniem dziecka z niepełnosprawnością. Terapeuci dbają, by podczas zajęć panowała atmosfera pełnego zrozumienia oraz akceptacji każdego uczestnika.

W przypadku małego dziecka, indywidualny program kładzie nacisk głównie na samodzielność w zakresie samoobsługi, w przypadku starszego dziecka na umiejętność wspólnej zabawy, aż do nauki dokonywania samodzielnych wyborów u nastolatka. We wszystkich przypadkach dbamy o wzrost kompetencji komunikacyjnych. W zajęciach terapeutycznych mogą uczestniczyć rodzice lub opiekunowie. Obserwują oni zajęcia i uczą się wykonywania niektórych ćwiczeń, wymagających kontynuacji w domu.

Dzieci chętnie przychodzą na zajęcia, a informacje zwrotne od rodziców potwierdzają skuteczność naszych działań.

Wartość dofinansowania PFRON to 1 286 724 zł.

Menu