Kadra

Terapeuci i specjaliści pracujący w Centrum Terapii „Jesteśmy Razem” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Suwałkach to osoby, które nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje i doskonalą umiejętności, aby wspierać dzieci i rodziców w procesie terapeutycznym i wychowawczym.

Wiemy, iż w procesie terapii bardzo ważne jest indywidualne podejście do każdego dziecka. Nasi terapeuci posiadają różne kwalifikacje, umiejętności i podejścia, aby w najpełniejszy sposób móc pomóc w każdej sytuacji.

W Centrum Terapii “Jesteśmy Razem” Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach pracują:

Barbara Ostaszewska

Dyrektor Centrum Terapii „Jesteśmy Razem” Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach

Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki. Terapeuta integracji sensorycznej (Studia podyplomowe: Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi). Jest także absolwentką studiów podyplomowych – Wczesne wspomagania rozwoju dziecka oraz Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Ukończyła również kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.

Wybrane szkolenia i kursy:
– ADOS-2 – protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (międzynarodowy certyfikat diagnosty)
– ADI-R. Zrewidowany wywiad do diagnozy klinicznej (certyfikat diagnosty)
– Autyzm – małe dziecko, duża sprawa. Diagnoza, terapia, pomoc rodzinie – kompleksowe szkolenie organizowane przez Fundację Synapsis
– Szkolenie PECS – podstawowe i zaawansowane
– Karty oceny rozwoju psychoruchowego – KORP
– Cykl szkoleń dotyczących zaburzeń pokarmowych dzieci
– Konferencja „TRUDNE ZACHOWANIA – POZYTYWNE PODEJŚCIE” – specyficzne, nieawersyjne i proaktywne metody postępowania wobec trudnych zachowań
– Cykl szkoleń w zakresie AAC
– Cykl szkoleń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
– Metoda Kids’ Skills – Dam Radę! Jestem Z Ciebie Dumny! (Integri TSR)
Konsultant ds. dietetyki

 

Emilia Zapolska

Wicedyrektor Centrum Terapii „Jesteśmy Razem” Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach

Psycholog, Terapeuta SI

Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii. Jest absolwentką studiów podyplomowych – Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin, Oligofrenopedagogika – edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Diagnozowanie Dysleksji rozwojowej
– Bateria Dyskalkulia
– Skala Inteligencji Stanford-Binet 5
– Moduły szkoleniowe Polskiego Towarzystwa Dysleksji
– Psychologiczna diagnoza gotowości szkolnej
– Stosowanie i interpretacja Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR
– Narzędzie M-Chat-R/F
– Metoda Feuersteina- Instrumental Enrichment – Poziom 1
– Wideo trening Komunikacji
– Integracja sensoryczne – diagnoza i terapia
– Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej

 

 

Anna Folejewska

Terapeuta integracji sensorycznej

 Ukończyła studia magisterskie z zakresu pracy socjalnej z rewalidacją i resocjalizacją oraz pedagogiki. Jest absolwentką studiów podyplomowych – Terapia Integracji Sensorycznej oraz Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Bilateralna Integracja – Program Szkolny
– Wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard
– Wpływ zaburzeń SI na całościowy rozwój dziecka – dobór odpowiednich narzędzi terapeutycznych
– Praca z dzieckiem prezentującym trudności pokarmowe o podłożu sensoryczno – motorycznym
– MNRI Integracja Odruchów dynamicznych i posturalnych cz.I i cz.II
– Terapia Integracji Sensorycznej u osób ze spektrum Autyzmu- kurs praktyczny
– Małe dziecko do 6 r.ż. w gabinecie Terapeuty SI – Ogólnopolska Konferencjia Integracji Sensorycznej
– Terapia Taktylna w gabinecie Terapeuty SI – warsztat praktyczny

 

 

Małgorzata Luty-Michalska

Pedagog

 Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej; studia licencjackie z zakresu pedagogiki specjalnej – specjalność: terapia pedagogiczna, surdopedagogika. Jest absolwentką studiów podyplomowych – Psychologia pozytywna w edukacji  i wychowaniu. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży oraz Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Zaburzenia przetwarzania słuchowego
– Praca z małym dzieckiem z wadą słuchu: diagnoza i programowanie terapii
– Wybrane metody rehabilitacji dzieci z wadą słuchu
– Grafomotoryka w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w oparciu o PTR;
diagnoza i terapia
– Terapia Ręki – diagnoza i terapia zaburzeń motoryki małej
– Cykl szkoleń z zakresu alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)
– Kurs języka migowego I i II stopnia
– METODA STRUKTURALNA – diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu
– Uprawnienia diagnostyczne – Diagnozowanie Dysleksji Rozwojowej

 

Anna Wasilewska

 Psycholog, Terapeuta SI

Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii. Jest absolwentką studiów podyplomowych – Psychologia dziecka – profilaktyka  trudności wychowawczych, Zarządzanie Pracą i Zasobami Ludzkimi, Terapia Rodzin, Edukacja i rehabilitacja osób  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz Integrcji sensorycznej. Ukończyła również kursy kwalifikacyjne z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży oraz oligofrenopedagogiki.

 Wybrane szkolenia i kursy:

– Makaton. Program Rozwoju Komunikacji, Szkolenie podstawowe (znaki manualne i symbole)
– Szkolenie superwizyjne (opracowanie strategii AAC z wprowadzeniem działań korygujących) prowadzone przez dr Magdalenę Grycman
– Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji – I i II Stopień (M. Grycman)
– Cykl szkoleń z zakresu terapii i edukacji dzieci z autyzmem
– Terapia motoryki ręki dzieci z zaburzeniami rozwoju i MPDz I i II stopień
– Program Szkoleniowy w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne
– MNRI Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz.1 i cz.2
– MNRI Terapia NeuroTaktylna poziom 1

 

Beata Wysocka

 Fizjoterapeuta

Ukończyła studia magisterskie z zakresu fizjoterapii. Jest specjalistą w zakresie Metody NDT-Bobath, a także absolwentką studiów podyplomowych – Psychologiczno – pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela, Oligofrenopedagogika oraz Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

 Wybrane szkolenia i kursy:

– Terapia neurorozwojowa NDT – Bobath
– Kurs podstawowy w koncepcji PNF
– Kurs PNF w usprawnianiu osób ze skoliozami

 

Paulina Ewelina Siemienkiewicz

 Logopeda

Ukończyła studia licencjackie z zakresu pedagogiki specjalnej: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, studia magisterskie z zakresu logopedii oraz studia podyplomowe – Edukacja i wspomagania osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Najnowsze osiągnięcia medyczne, technologiczne oraz terapeutyczne – pozwalające na realne wyrównanie szans dzieci z ubytkiem słuchu w nauczaniu powszechnym
– Zaburzenia Centralnego Przetwarzania Słuchowego (CAPD)
– Moje sylabki – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
– Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów terapii ręki
– Cykl szkoleń z zakresu AAC
– Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne
– Gesty obrazujące ruchy artykulatorów @GORA w ujęciu praktycznym
– Ankyloglossia u noworodków i niemowląt
– Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! Od czego zacząć? – diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych
– Opóźniony rozwój mowy – kreatywne postępowanie logopedyczne
– WERBOGESTY – od gestu do słowa i będzie rozmowa
– Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów SMURF
– Fizjologiczna terapia miofunkcjonalna FTM
– Elastyczny terapeutyczy Taping w logopedii podejście Ester de Ru

 

 

Katarzyna Siemiaszko–Jasińska

Logopeda

Ukończyła studia magisterskie z zakresu logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Licencjat z zakresu filologii polskiej.  Jest absolwentką studiów podyplomowych – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna noworodków i niemowląt
– Zaburzenia języka i komunikacji u małego dziecka. Diagnoza różnicowa okiem logopedy klinicznego
– Rola mięśni twarzy i szyi w usprawnianiu funkcji pokarmowych; Budowa i funkcjonowanie mięśni powierzchniowych twarzy w pracy logopedy
– Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do ukończenia 9. roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka
– Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym
– Diagnoza i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych
– Ortodoncja dla logopedów

 

Urszula Dębowska

Psycholog

Ukończyła studia magisterskie z psychologii. Jest absolwentką studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego oraz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny.

Wybrane szkolenia i kursy:
– Uprawnienia diagnostyczne Skala Inteligencji Stanford- Binet 5
– Trening Umiejętności Społecznych I i II stopnia
– Jak pracować z osobami z głęboką wieloraką niepełnosprawnością
– Nauka czytania od sylaby do zadania – szkolenie Komlogo
– Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia- diagnoza – terapia – masaż
– Autorskie szkolenie Miłosza Konarskiego – Jak prowadzić zajęcia rytmiczne w przedszkolu nie będąc rytmikiem?
– Edukacja matematyczna dzieci wg koncepcji prof. Dr hab. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej
– Asystent Osoby Niepełnosprawnej

 

Emilia Szkiłądź

Logopeda

Ukończone studia podyplomowe na kierunku Logopedia.

Wybrane szkolenia i kursy:
– Certyfikat kwalifikacji zawodowych w zakresie: “Terapia zburzeń orofacjalnych i opóźnionego rozwoju mowy”;
– Certyfikat w zakresie: “Kinesiology Taping. Plastrowanie dynamiczne w logopedii”;
– Certyfikat uczestnictwa w prezentacji: “System C-Eye w ocenie stanu pacjenta, neurorehabilitacji i komunikacji”.
– ABC Autyzmu;
– Masaż w logopedii, przegląd anatomii oraz podstawowych technik;
– Nadwrażliwość w sferze orofacjalnej;
– Kroki milowe w rozwoju niemowlęcia, a nabywanie sprawności językowych;
– Niemowle u logopedy cz.II-Stymulacja;
– Funkcje prymarne – badanie i plan terapii w ujęciu miofunkcjonalnym;
– Dysfunkcje i parafunkcje narządu mowy oraz ich wpływ na wady wymowy i artykulacji;
– Sygmatyzm międzyzębowy, boczny, dorsalny. Skuteczny plan terapii z wykorzystaniem elementów terapii miofunkcjonalnej”;
– Dysprakcja i apraksja mowy. Sensoryczno-motoryczne podejście w terapii logopedii”.

 

 

Daria Łostowska

Neurologopeda

Ukończyła studia licencjackie na kierunku Logopedia oraz studia magisterskie na kierunku Logopedia ze specjalnością Neurologopedia

Wybrane szkolenia i kursy:
– Edukacja dzieci i uczniów korzystających z alternatywnych i wspomagających metod porozumiewania się (AAC)
– SMURF – Strategiczna metoda usprawniania realizacji fonemów w dyslalii obwodowej
– Terapia dziecięcej apraksji mowy, ORM i afazji motorycznej wg zasad motorycznego uczenia

 

Edyta Czepanis

 Pedagog

 Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej z edukacją przedszkolną. Jest absolwentką studiów podyplomowych – Oligofrenopedagogika, Wczesna Interwencja – pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju,  w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i opieki nad małym dzieckiem oraz Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI
– Cykl szkoleń z zakresu AAC
– Autyzm bez lęku – Strategie redukowania stresu i lęku w życiu osób z ASD
– Strefa dobrych emocji – Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka?
– Makaton – Program Rozwoju Komunikacji
– Autyzm od wewnątrz. Budowanie potencjału i samodzielności osób z ASD
– SensoPaka – metody i formy pracy z płytami SensoPaki i Platformą Rezonansową
– Wykorzystanie oprogramowania MÓWik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi

 

 

Nela Sawicka-Kuk

 Pedagog

Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem; studia licencjackie z zakresu pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki. Jest absolwentką studiów podyplomowych – Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI
– Cykl szkoleń z zakresu AAC
– Autyzm bez lęku – Strategie redukowania stresu i lęku w życiu osób z ASD
– Strefa dobrych emocji – Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka?
– Makaton – Program Rozwoju Komunikacji
– Wykorzystanie oprogramowania MÓWik w terapii i życiu codziennym osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi

 

 Elżbieta Zagórska

Fizjoterapeuta

Ukończyła studia magisterskie z zakresu fizjoterapii. Jest specjalistą w zakresie Metody NDT-Bobath, a także absolwentką studiów podyplomowych – Pedagogika nauczycielska.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Terapia neurorozwojowa NDT- Bobath.
– PNF podstawowy, PNF w pediatrii, PNF i skoliozy
– Kinezjotaping
– Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną – podejście interdyscyplinarne
– Teoretyczne i praktyczne zastosowanie różnych metod fizjoterapeutycznych
w odniesieniu do problemu głównego pacjenta

 

 

Sandra Kuryło

Pedagog

– pedagog,
– psycholog,
– tyflopedagog,
– surdopedagog,

– terapeuta integracji sensorycznej,
– logopeda,
– terapeuta mowy,
– fizjoterapeuta (NDT BOBATH).

Menu