Kadra

Terapeuci i specjaliści pracujący w Centrum Terapii „Jesteśmy Razem” Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Suwałkach to osoby, które nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje i doskonalą umiejętności, aby wspierać dzieci i rodziców w procesie terapeutycznym i wychowawczym.

Wiemy, iż w procesie terapii bardzo ważne jest indywidualne podejście do każdego dziecka. Nasi terapeuci posiadają różne kwalifikacje, umiejętności i podejścia, aby w najpełniejszy sposób móc pomóc w każdej sytuacji.

W Centrum Terapii “Jesteśmy Razem” Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Suwałkach pracują:

 

Barbara Ostaszewska

Dyrektor Centrum Terapii „Jesteśmy Razem” Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach

Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki. Terapeuta integracji sensorycznej (Studia podyplomowe: Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi). Jest także absolwentką studiów podyplomowych – Wczesne wspomagania rozwoju dziecka oraz Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Ukończyła również kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą.

Wybrane szkolenia i kursy:
– ADOS-2 – protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (międzynarodowy certyfikat diagnosty)
– Autyzm – małe dziecko, duża sprawa. Diagnoza, terapia, pomoc rodzinie – kompleksowe szkolenie organizowane przez Fundację Synapsis
– Szkolenie PECS – podstawowe i zaawansowane
– Karty oceny rozwoju psychoruchowego – KORP
– Cykl szkoleń dotyczących zaburzeń pokarmowych dzieci
– Konferencja „TRUDNE ZACHOWANIA – POZYTYWNE PODEJŚCIE” – specyficzne, nieawersyjne i proaktywne metody postępowania wobec trudnych zachowań
– Cykl szkoleń w zakresie AAC
– Cykl szkoleń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
Konsultant ds. dietetyki

 

Hanna Dąbrowska

Wicedyrektor Centrum Terapii „Jesteśmy Razem” Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Suwałkach

 Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej oraz kursy kwalifikacyjne z zakresu zarządzania oświatą, pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, rewalidacji indywidualnej.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Ruch Rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherborne
– Cykl szkoleń w zakresie terapii i edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, pomocy rodzinie osób z autyzmem i wspierania otoczenia społecznego osób z autyzmem (Fundacja SYNAPSIS)
– Konferencja „TRUDNE ZACHOWANIA – POZYTYWNE PODEJŚCIE” – specyficzne, nieawersyjne i proaktywne metody postępowania wobec trudnych zachowań
– Cykl szkoleń w zakresie AAC
– Cykl szkoleń w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą z głęboką niepełnosprawnością intelektualną
– Autyzm bez lęku – Strategie redukowania stresu i lęku w życiu osób z ASD
– Autyzm od wewnątrz. Budowanie potencjału i samodzielności osób z ASD

 

Anna Folejewska

Terapeuta integracji sensorycznej

 Ukończyła studia magisterskie z zakresu pracy socjalnej z rewalidacją i resocjalizacją oraz pedagogiki. Jest absolwentką studiów podyplomowych – Terapia Integracji Sensorycznej oraz Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Bilateralna Integracja – Program Szkolny
– Wspomaganie rozwoju dzieci ze specjalnymi trudnościami w nauce – program szkolny, wg integracji odruchów dr Sally Goddard
– Wpływ zaburzeń SI na całościowy rozwój dziecka – dobór odpowiednich narzędzi terapeutycznych
– Praca z dzieckiem prezentującym trudności pokarmowe o podłożu sensoryczno – motorycznym
– MNRI Integracja Odruchów dynamicznych i posturalnych cz.I i cz.II
– Cykl szkoleń w zakresie AAC
– Strefa dobrych emocji – Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka?

 

Małgorzata Luty-Michalska

Pedagog

 Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej; studia licencjackie z zakresu pedagogiki specjalnej – specjalność: terapia pedagogiczna, surdopedagogika. Jest absolwentką studiów podyplomowych – Psychologia pozytywna w edukacji  i wychowaniu. Wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży oraz Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Kurs języka migowego I , II i III-go stopnia, PZG Warszawa
– Kurs przygotowujący do pracy “Metodą 18 struktur wyrazowych”
-“Klucz do uczenia się. Metody pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”
– Praca z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo
– Szkolenie Polskiego Towarzystwa Dysleksji “Inteligencje wielorakie w nauczaniu ortografii”
– Makaton – Program Rozwoju Komunikacji
– Cykl szkoleń w zakresie AAC

 

Anna Wasilewska

 Psycholog

Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii. Jest absolwentką studiów podyplomowych – Psychologia dziecka – profilaktyka  trudności wychowawczych oraz Zarządzanie Pracą i Zasobami Ludzkimi. Aktualnie jest w trakcie studiów – Terapia Rodzin, Edukacja i rehabilitacja osób  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Ukończyła również kursy kwalifikacyjne z zakresu terapii poznawczo – behawioralnej dzieci i młodzieży oraz oligofrenopedagogiki.

 Wybrane szkolenia i kursy:

– Makaton. Program Rozwoju Komunikacji, Szkolenie podstawowe (znaki manualne i symbole)
– Szkolenie superwizyjne (opracowanie strategii AAC z wprowadzeniem działań korygujących) prowadzone przez dr Magdalenę Grycman
– Model wykorzystywania AAC w praktyce edukacyjnej szkół oraz rodzin dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacji – I i II Stopień (M. Grycman)
– Cykl szkoleń z zakresu terapii i edukacji dzieci z autyzmem
– Terapia motoryki ręki dzieci z zaburzeniami rozwoju i MPDz I i II stopień
– Program Szkoleniowy w zakresie Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne

 

Beata Wysocka

 Fizjoterapeuta

Ukończyła studia magisterskie z zakresu fizjoterapii. Jest specjalistą w zakresie Metody NDT-Bobath, a także absolwentką studiów podyplomowych – Psychologiczno – pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela, Oligofrenopedagogika oraz Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

 Wybrane szkolenia i kursy:

– Terapia neurorozwojowa NDT – Bobath
– Kurs podstawowy w koncepcji PNF
– Kurs PNF w usprawnianiu osób ze skoliozami

 

Edyta Czepanis

 Pedagog

 Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki wczesnoszkolnej z edukacją przedszkolną. Jest absolwentką studiów podyplomowych – Oligofrenopedagogika, Wczesna Interwencja – pomoc dziecku i rodzinie w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju,  w tym z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i opieki nad małym dzieckiem oraz Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wybrane szkolenia i kursy:

– SensoPaka – metody i formy pracy z płytami SensoPaki i Platforma Rezonansową
– Metoda werbo-tonalna w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej
– Neurorozwojowa metoda Castillo-Moralesa w postępowaniu terapeutycznym i wczesnej stymulacji rozwojowej dziecka małego
– Ergoterapia – terapia ręki w rozwoju małego dziecka
– Cykl szkoleń z zakresu AAC
– Makaton – Program Rozwoju Komunikacji
– Cykl szkoleń dotyczący edukacji i terapii osób z autyzmem

 

Marcel Dąbrowski

 Psycholog

Ukończył studia magisterskie z zakresu psychologii. Jest absolwentem studiów podyplomowych –  Stosowana analiza zachowania: przygotowanie do pracy z osobami z zaburzeniami rozwoju i zachowania, Oligofrenopedagogika, Przygotowanie pedagogiczne. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych: Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Wybrane szkolenia i kursy:

– ADOS-2 – protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu (międzynarodowy certyfikat diagnosty)
– Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne – stopnień 1 i 2.
– Skala Inteligencji Stanford-Binet 5 (SB5)
– Stosowanie i interpretacja Zestawu Kwestionariuszy do Diagnozy Spektrum Autyzmu ASRS
– Karty oceny rozwoju psychoruchowego – KORP
– Stosowanie i interpretowanie Skal Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym IDS-P oraz Dzieci i Młodzieży IDS-2
– Szkolenie PECS poziom 1

 

Angelika Anna Heromińska

 Logopeda

 Ukończyła studia magisterskie z zakresu logopedii; studia licencjackie z zakresu  filologii polskiej. Jest absolwentką studiów podyplomowych – Oligofrenopedagogika, Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami tańca oraz Edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Szkolenie w zakresie wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI
– Cykl szkoleń z zakresu AAC
– Logorytmika – ruch – słuch – słowo
– Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – Diagnoza – terapia – masaż
– Szkolenie do wykorzystywania testu Karty Oceny Gotowości Szkolnej – KOGS
– Makaton – Program Rozwoju Komunikacji
– KOLD – Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – test do diagnozy dzieci w wieku od miesiąca do ukończenia 9. roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka.

 

Nela Kuk

 Pedagog

Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem; studia licencjackie z zakresu pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki. Jest absolwentką studiów podyplomowych – Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem z wykorzystaniem założeń Programu RDI
– Cykl szkoleń z zakresu AAC
– Autyzm bez lęku – Strategie redukowania stresu i lęku w życiu osób z ASD
– Strefa dobrych emocji – Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka?
– Makaton – Program Rozwoju Komunikacji

 

Natalia Sylwia Kuklińska

 Psycholog

Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii. Jest absolwentką studiów podyplomowych – Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej, z językiem angielskim i przygotowaniem pedagogicznym oraz Oligofrenopedagogika, edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia
– Makaton – Program Rozwoju Komunikacji
– Cykl szkoleń z zakresu AAC
– Autyzm bez lęku – Strategie redukowania stresu i lęku w życiu osób z ASD
– Autyzm od wewnątrz. Budowanie potencjału i samodzielności osób

 

Kinga Izabela Madejek

 Pedagog

 Ukończyła studia magisterskie z zakresu Komunikacji Społecznej. Jest absolwentką studiów podyplomowych – Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna, Oligofrenopedagogika oraz Edukacja i wspomaganie osób  z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem z wykorzystaniem programu RDI
– Kurs Terapii ręki I i II stopnia
– Komunikacja alternatywna i wspomagająca u osób z wieloraką niepełnosprawnością.
– Cykl szkoleń z zakresu AAC
– Autyzm bez lęku – Strategie redukowania stresu i lęku w życiu osób z ASD
– Strefa dobrych emocji – Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka?
– Makaton – Program Rozwoju Komunikacji

 

Magdalena Ostrowska

 Pedagog

Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej. Jest absolwentką studiów podyplomowych – Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz Autyzm, pokrewne zaburzenia rozwoju i oligofrenopedagogika – edukacja i terapia, a także Praktykiem Metody Tomatisa – programu stymulacji neurosensorycznej.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem z wykorzystaniem programu RDI
– Cykl szkoleń z zakresu AAC
– Autyzm bez lęku – Strategie redukowania stresu i lęku w życiu osób z ASD
– Strefa dobrych emocji – Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnego dziecka?
– Makaton – Program Rozwoju Komunikacji
– Ruch Rozwijający bazujący na pracy Weroniki Sherbourne
– Autyzm od wewnątrz. Budowanie potencjału i samodzielności osób z ASD

 

Paulina Ewelina Siemienkiewicz

 Logopeda

Ukończyła studia licencjackie z zakresu pedagogiki specjalnej: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, studia magisterskie z zakresu logopedii oraz studia podyplomowe – Edukacja i wspomagania osób z autyzmem i Zespołem Aspergera.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Najnowsze osiągnięcia medyczne, technologiczne oraz terapeutyczne – pozwalające na realne wyrównanie szans dzieci z ubytkiem słuchu w nauczaniu powszechnym
– Zaburzenia Centralnego Przetwarzania Słuchowego (CAPD)
– Moje sylabki – sylabowa metoda nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej
– Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem elementów terapii ręki
– Cykl szkoleń z zakresu AAC
– Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne
– Gesty obrazujące ruchy artykulatorów @GORA w ujęciu praktycznym

 

Justyna Wilczewska

Logopeda

Ukończyła studia magisterskie z zakresu pedagogiki oraz studia licencjackie z zakresu pedagogika rewalidacyjnej. Jest absolwentką studiów podyplomowych – Socjoterapia,  Logopedia, Edukacja i wspomagania osób z autyzmem i Zespołem Aspergera oraz Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Cykl szkoleń z zakresu AAC
– Masaż logopedyczny od podstaw – podejście praktyczne
– Gesty obrazujące ruchy artykulatorów @GORA w ujęciu praktycznym

 

 

Aneta Giersz

 Psycholog

Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii – psychologia kliniczna. Studia licencjackie z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Cykl szkoleń z zakresu AAC
– MAKATON – Program Rozwoju Komunikacji
– „Terapia Taktylna” według metody dr S. Masgutowej
– Ruch Rozwijający Bazujący na pracy W. Sherborne stopień I i II
– „Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka. Strategie leczenia wg M. D. Klein i T.A. Delaney Oral -Motor Treatment Strategies in Children” Dr Marta Szmaj
– Cykl szkoleń dotyczących terapii osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną
– Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach w duchu rodzicielstwa bliskości – szkolenie dla profesjonalistów.

 

 

 

Elżbieta Zagórska

Fizjoterapeuta

Ukończyła studia magisterskie z zakresu fizjoterapii. Jest specjalistą w zakresie Metody NDT-Bobath, a także absolwentką studiów podyplomowych – Pedagogika nauczycielska.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Terapia neurorozwojowa NDT- Bobath.
– PNF podstawowy, PNF w pediatrii, PNF i skoliozy
– Kinezjotaping
– Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną – podejście interdyscyplinarne
– Teoretyczne i praktyczne zastosowanie różnych metod fizjoterapeutycznych
w odniesieniu do problemu głównego pacjenta

 

 

Sandra Kuryło

Pedagog

 

 

 

Katarzyna Siemiaszko – Jasińska

Logopeda

Ukończyła studia magisterskie z zakresu logopedii oraz pedagogiki specjalnej. Licencjat z zakresu filologii polskiej.  Jest absolwentką studiów podyplomowych – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Wczesna diagnoza i stymulacja logopedyczna noworodków i niemowląt
– Zaburzenia języka i komunikacji u małego dziecka. Diagnoza różnicowa okiem logopedy klinicznego
– Rola mięśni twarzy i szyi w usprawnianiu funkcji pokarmowych; Budowa i funkcjonowanie mięśni powierzchniowych twarzy w pracy logopedy
– Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1. miesiąca do ukończenia 9. roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka
– Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym
– Diagnoza i terapia neurologopedyczna zaburzeń funkcji oralnych
– Ortodoncja dla logopedów

 

Emilia Zapolska

Psycholog

Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii. Jest absolwentką studiów podyplomowych – Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin, Oligofrenopedagogika – edukacja i wspomaganie osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.

Wybrane szkolenia i kursy:

 – Integracja Sensoryczna
– Edukacja dzieci niemówiących, użytkowników wspomagających i alternatywnych sposobów komunikowania się
– Podstawowe zagadnienia w terapii i edukacji dzieci z autyzmem
– Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)
– Narzędzie M-Chat –R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju dziecka
– Psychologiczna diagnoza gotowości szkolnej
– Stosowanie i interpretacja Dziecięcej Skali Rozwojowej DSR

 

Cieślukowska Marta Bożena

 Pedagog

 Ukończyła studia z zakresu pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki oraz pedagogiki. Jest absolwentką studiów podyplomowych – Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna oraz Logopedia, a także ukończyła Kurs kwalifikacyjny z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju i edukacji uczniów autystycznych.

Wybrane szkolenia i kursy:

– Diagnoza funkcjonalna Dzieci z Autyzmem – Profil Psychoedukacyjny PEP-R
– Trening Umiejętności Społecznych
– Szkolenie Podstawowe i Zaawansowane PECS
– Autyzm z klasą – Edukacja i integracja uczniów z autyzmem lub zespołem Aspergera w szkołach różnego typu
– Wspomagające i alternatywne sposoby porozumiewania się AAC
– Autyzm. Interakcje – Porozumiewanie – Dialog
– Program Boardmaker jako narzędzie do tworzenia pomocy komunikacyjnych dla osób z trudnościami w porozumiewaniu się

 

Wioleta Makarewicz

Pedagog

– pedagog,
– psycholog,
– tyflopedagog,
– surdopedagog,

– terapeuta integracji sensorycznej,
– logopeda,
– terapeuta mowy,
– fizjoterapeuta (NDT BOBATH).

Menu