UMOWA nr UEB/000028/10/D
o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego
„Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”

 
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” w okresie od  01.09.2020 r. do 31.12.2020 r.  realizuje grant w ramach projektu grantowego „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. Projekt grantowy „Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” prowadzi Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.8 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Grant przeznaczony jest na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników Stowarzyszenia zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania dla realizacji – na podstawie umowy z PFRON – zadań zlecanych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Wartość grantu to 19 656,00 zł.
Menu