W czasie ograniczenia funkcjonowania przedszkoli, szkół i placówek
oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana
na odległość.
Kształcenie na odległość będzie organizowane w Niepublicznym Przedszkolu
Terapeutycznym „Koniczynka” oraz w Centrum Terapii „Jesteśmy Razem”
Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej od dnia 25 marca 2020 roku
do 10 kwietnia 2020 roku.
Nauczyciele i specjaliści, realizując kształcenie na odległość, zobowiązani są do
dostosowania sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości dzieci, w tym
wynikających z indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.

Zgodnie z § 2 pkt 4 Rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – art. 30c

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być
realizowane w szczególności:
 przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach
ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych
wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną, wczesnym
wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi oraz
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Wszelkie informacje dotyczące organizacji kształcenia na odległość otrzymają
Państwo od Dyrektorów Placówek.
Dyrektor Przedszkola/Poradni jest również do Państwa dyspozycji pod telefonem
przez cały czas. Jeśli macie Państwo jakieś pytania, wątpliwości lub potrzebujecie
konsultacji czekamy na Wasze telefony.

Hanna Dąbrowska – dyrektor Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego
„Koniczynka” – 502 469 009
Barbara Ostaszewska – dyrektor Centrum Terapii „Jesteśmy Razem” Niepubliczna
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna – 502 374 451

Podstawa prawna:
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – art. 30b

Rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – art. 30c

Menu