Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” ogłasza rekrutację do udziału w projekcie Centrum Terapii „Jesteśmy Razem” realizowanego na zlecenie PFRON w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotyczącego kierunku pomocy 2, zadań: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych, obejmującego następujące zadania: „prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek” oraz „prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych”.

Termin realizacji Projektu – od 01.04.2024 r. do 31.03.2027 r.

Projekt będzie realizowany w Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczno-Konsultacyjnym „Jesteśmy Razem” prowadzonym przez Stowarzyszenie. W ramach projektu prowadzona będzie: terapia psychologiczno-pedagogiczna, terapia sensomotoryczna, terapia mowy i komunikacji, trening umiejętności społecznych, trening organizacji czasu wolnego, terapia uwagi słuchowej, grupa wsparcia dla rodziców i poradnictwo na rzecz osób z niepełnosprawnością. Dla każdego uczestnika zostanie opracowany Indywidualny Plan Działań.

Do udziału w zajęciach terapeutycznych zostanie zakwalifikowana grupa 60 dzieci i młodzieży do osiemnastego roku życia oraz 6 osób dorosłych – młodzież ucząca się. Będą to osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, które mają w znacznym stopniu utrudnione samodzielne funkcjonowanie.

Szczegółowe kryteria kwalifikacji do uczestnictwa w projekcie:

  • Posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności w zakresie następujących rodzajów niepełnosprawności: niepełnosprawności intelektualnej, chorób psychicznych, zaburzeń głosu, mowy i chorób słuchu, chorób narządu wzroku, upośledzenia narządu ruchu, chorób neurologicznych, całościowych zaburzeń rozwoju.
  • nieuczestniczenie w innym projekcie dofinansowanym ze środków PFRON, jeżeli cele realizacji form wsparcia pokrywają się,
  • zakwalifikowanie do uczestniczenia w projekcie  przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Stowarzyszenie.

Pierwszeństwo kwalifikacji do udziału w projekcie będą miały dzieci i młodzież wymagająca większego wsparcia w zakresie zwiększenia samodzielności. W przypadku osób o podobnym poziomie funkcjonowania decydować będzie kolejność zgłoszeń. Osoby, które nie zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Rodzice/opiekunowie prawni zainteresowani udziałem dziecka w projekcie i dorosłe osoby niepełnosprawne, proszeni są o wypełnienie
i dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia (Suwałki, ul. K. Brzostowskiego 4) wypełnionego kwestionariusza, dostępnego na stronie internetowej 
i w biurze Stowarzyszenia oraz posiadanej dokumentacji zdrowotnej. Ww. dokumenty można dostarczać osobiście do biura Stowarzyszenia lub przesłać na adres mailowy stowarzyszenie-jestesmyrazem@wp.pl. Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną
o przetwarzaniu danych osobowych podczas trwania rekrutacji do projektu. Klauzula dostępna jest na stronie internetowej Stowarzyszenia.

 Rekrutacja trwa od 02.04.2024 r. do 05.04.2024 r. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej powołanej przez Zarząd Stowarzyszenia odbędzie się 06.04.2024 r. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zgłoszą dziecko do udziału w projekcie oraz dorosłe osoby niepełnosprawne zostaną  powiadomieni o wynikach rekrutacji telefonicznie lub drogą mailową. W przypadku zakwalifikowania do udziału w zajęciach, rodzice/opiekunowie prawni i dorosłe osoby niepełnosprawne są zobowiązani do dostarczenia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności, oraz podpisania oświadczenia o nieuczestniczeniu w innym projekcie.

Opłata za udział w pierwszym roku realizacji Projektu wynosi 500,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące udzielania porad telefonicznych zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu.

Biuro Stowarzyszenia czynne będzie: 02.04.2024 – 12.00-14.00, 03.04.2024 – 8.30-14.00, 04.04.2024 – 8.30-14.30, 05.04.2024 – 8.00-13.00.

Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON.

Suwałki 02.04.2024 r.                                                               Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem”

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1
i zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana lub dziecka, którego jest Pani/Pan rodzicem lub opiekunem prawnym, jest Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
  2. Został Powołany inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: inspektor-jestesmyrazem@wp.pl.
  3. Dane osobowe Pani/Pana lub dziecka, którego jest Pani/Pan rodzicem lub opiekunem prawnym przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji do projektu Centrum Terapii „Jesteśmy Razem” (przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, PESEL, stopień i rodzaj niepełnosprawności, nr telefonu, dokumentacja medyczna).
  4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana lub dziecka, którego jest Pani/Pan rodzicem lub opiekunem prawnym przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii, poprawiania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoby, ma ona prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili.
  5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.
  6. Dane osobowe Pani/Pana lub dziecka, którego jest Pani/Pan rodzicem lub opiekunem prawnym, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały automatycznemu profilowaniu.
Menu