Strona głównaAktualnościPROJEKT CENTRUM TERAPII "JESTEŚMY RAZEM"

PROJEKT CENTRUM TERAPII "JESTEŚMY RAZEM"

 

Projekt Centrum Terapii „Jesteśmy Razem”

Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci „Jesteśmy Razem” prowadzi rehabilitację osób niepełnosprawnych współfinansowaną przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. PFRON jest funduszem celowym, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz ich zatrudnianie.

Celem ogólnym projektu jest wyposażenie 40 dzieci i młodzieży do 25 roku życia, w umiejętności i kompetencje zwiększające ich samodzielność. Są to osoby z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, z niepełnosprawnością sprzężoną, ruchową, z niepełnosprawnością w zakresie wzroku, słuchu, z zespołami genetycznymi, chorobami metabolicznymi i neurologicznymi.

Uczestnicy działań projektowych są objęci zajęciami terapeutycznymi indywidualnymi oraz grupowymi, w zależności od potrzeb każdego z nich. W ramach projektu prowadzona jest między innymi:

- Terapia psychologiczno-pedagogiczna: celem terapii jest stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę ich możliwości. Oddziaływania terapeutyczne skupiają się na: usprawnianiu zaburzonych funkcji istotnych w opanowaniu umiejętności czytania i pisania, rozwijaniu myślenia matematycznego,  budowaniu pozytywnych emocji związanych z procesem uczenia się, aktywizowaniu wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych, stwarzaniu okazji do odnoszenia sukcesu, wzmacnianiu i podnoszeniu samooceny dziecka.

- Terapia mowy: dopasowana jest do indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań dziecka, zajęcia są urozmaicone oraz ciekawe jednocześnie ucząc oraz ćwicząc prawidłowe wzorce mowy. Gry i zabawy logopedyczne dopasowane są również do możliwości utrzymania uwagi dziecka, a także pomagają w wydłużeniu tego czasu.

- Terapia metodą Tomatisa: to metoda treningu słuchowego przeprowadzonego za pomocą urządzenia zwanego elektronicznym uchem. Profesor Tomatis opracował metodę usprawniania czynnego słuchania. Oznacza to, że u osób, u których stwierdza się zaburzenia uwagi słuchowej i lateralizacji słuchowej, istnieje możliwość ich poprawienia. Terapia ta polega na słuchaniu odpowiednio przygotowanego materiału dźwiękowego przez specjalne słuchawki, gdzie dźwięki podawane są drogą powietrzną oraz kostną.

- Terapia grupowa (m. in. Trening Umiejętności Społecznych): to oddziaływania terapeuty zmierzające do rozwijania u korzystających z tej formy terapii i rehabilitacji wszystkich najważniejszych zmysłów oraz funkcji poznawczych i psychospołecznych. Aby zajęcia były ciekawe, dobierane są metody i formy pracy dostosowując je do potrzeb i możliwości grupy do której zrekrutowano beneficjentów o zbliżonych potrzebach w zakresie usprawniania, korygowania dysfunkcji organizmu lub zaburzonego i nieharmonijnego rozwoju. Zajęcia mają na celu między innymi redukcję napięcia emocjonalnego, lęku, relaksację, wzbudzenie pozytywnej motywacji, doskonalenie komunikacji w grupie oraz wiele innych.

- Hipoterapia:  to jed­na z me­tod re­ha­bi­li­ta­cji osób nie­peł­no­spraw­nych, a swo­ją spe­cy­fi­ka­cję za­wdzię­cza ko­nio­wi bio­rą­ce­mu udział w te­ra­pii. Stan dzie­ci po­pra­wia się pod­czas jaz­dy kon­nej i kon­tak­tu ze zwie­rzę­ciem. Dla wie­lu dzie­ci na­wią­za­nie uczu­cio­wej wię­zi z ko­niem wspo­ma­ga roz­wój sa­mo­dziel­no­ści i wzmac­nia po­czu­cie wła­snej war­to­ści.
Hipoterapia jest wy­jąt­ko­wą i nie­po­wta­rzal­ną me­to­dą uspraw­nia­nia dzię­ki obec­no­ści ko­nia – współ­te­ra­peu­ty. Koń i je­go ruch da­ją zu­peł­nie no­we i nie­spo­ty­ka­ne w in­nych me­to­dach te­ra­peu­tycz­nych moż­li­wo­ści.

- Niedyrektywna Terapia Zabawowa: metoda oparta na koncepcji terapii zabawą, na tzw. dowolnej zabawie dziecka. Zabawa jest jedną z podstawowych form działalności dziecka, jest dla niego zarówno naturalnym sposobem bycia, a także poważną czynnością. Zabawa nie tylko zaspokaja potrzebę ruchu czy działania ale również umożliwia rozwijanie zmysłów, doskonalenie myślenia oraz rozwój emocjonalny. Metoda mobilizuje dziecko do podejmowania samodzielnych decyzji oraz do samodzielnej aktywności w życiu codziennym, pokonywania trudności, a tym samym sprawia, że rozwój emocjonalny dziecka przebiega harmonijnie

- Sala Doświadczania Świata: jest to miejsce, które pozwala w sposób innowacyjny i ciekawy stymulować nasze zmysły. Terapia w Sali Doświadczania Świata dobierana jest indywidualnie do potrzeb dziecka. W takiej Sali dziecko ma wolność wyboru bodźców, których w danym momencie najbardziej potrzebuje. Poznawanie odbywa się poprzez zmysły, dzięki czemu dostarczane do układu nerwowego informacje wpływają bardzo pozytywnie na pamięć, koncentrację, naukę a przede wszystkim na chęć podejmowania aktywności, działań.


 


 

W przypadku małego dziecka, indywidualny program kładzie nacisk głównie na samodzielność w zakresie samoobsługi, w przypadku starszego dziecka na umiejętność wspólnej zabawy, aż do nauki dokonywania samodzielnych wyborów u nastolatka. We wszystkich przypadkach dbamy o wzrost kompetencji komunikacyjnych. Cyklicznie odbywają się również spotkania grupy wsparcia, którą prowadzi doświadczony psycholog. Celem jest zapewnienie wsparcia emocjonalnego i merytorycznego rodzicom dzieci z niepełnosprawnością. Umożliwienie rodzicom nawiązania między sobą współpracy i wymiany doświadczeń związanych z wychowywaniem dziecka z niepełnosprawnością.

Terapeuci dbają, by podczas zajęć panowała atmosfera pełnego zrozumienia oraz akceptacji każdego uczestnika.

Projekt współfinansowany jest ze środków PFRON
w realizacji zadania publicznego w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Udostępniający: Leszek Dąbrowski
Wprowadzający: Anna Folejewska
Data wprowadzenia: 2017-09-01